ผู้สื่อข่าว สังกัด กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. ทำข่าว จับประเด็นได้อย่างสร้างสรรค์ โดดเด่น
 2. ผลิตสกู๊ปข่าวที่มีคุณภาพ ได้รับความสนใจ
 3. ช่วยประสานการผลิตรายการสารคดีในต่างประเทศ
 4. ศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ประเด็นที่น่าสนใจ
 5. จัดทำข้อมูลแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยในรูปแบบซัพไตเติ้ลรายการสารคดี
 6. นำเสนอข่าวในทุกช่องทาง Website Facebook LINE และช่องทางใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบสกู๊ปข่าว และคลิปข่าว
 7. ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลิตชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตข่าว ส่งรายละเอียดจัดเก็บภาพ และ Script ข่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อการสืบค้น

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Content ข่าว หรือรายการข่าว ตั้งแต่ 0 - 8 ปี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีทักษะการเขียนข่าว จับประเด็น เรียบเรียง และเขียน script ข่าวได้
 2. มีทักษะในการสัมภาษณ์ จับประเด็นสนทนา สรุปใจความสำคัญ
 3. มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลข่าว และวิเคราะห์ เจาะลึกประเด็นข่าวให้โดดเด่น แตกต่าง และรอบด้าน
 4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี
 5. มีทักษะด้านการผลิตข่าว
 6. สามารถนำเสนองานข่าวผ่านช่องทางสื่อใหม่ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความละเอียดรอบคอบ
 2. มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 3. มีความทันสมัย มีความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. มีความรู้รอบ และทันข่าวประเด็นศิลปวัฒนาธรรมบันเทิง เชื่อมโยงกับไทย และต่างประเทศ
 5. มีความสามารถในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข่าวให้คุณภาพ
 7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ เพื่อให้มีองค์ความรู้ในบริบทของเนื้อหาข่าวที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th  โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2786
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน