ผู้สื่อข่าว – เว็บไซต์ 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งเนื้อหาข่าวและภาพข่าว ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล เพื่อนำมาออกแบบและผลิตชิ้นงานข่าวเผยแพร่ให้เหมาะสมกับ Platform ต่างๆ ของสำนักข่าว
 2. คิดสร้างสรรค์ประเด็นที่น่าสนใจ และแหลมคม เพื่อเป็นรายงานพิเศษ ด้วยการออกแบบการเล่าเรื่อง และผลิตให้เหมาะสมกับ Platform ต่างๆ
 3. ทำข่าวนอกสถานที่ โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อบันทึกข้อมูล เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และนำมาผลิตข่าวเผยแพร่ให้เหมาะสมกับ Platform ต่างๆ ของสำนักข่าว
 4. ศึกษาและทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย Platform และเครื่องมือเผยแพร่ข่าวทางออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อคิดประเด็นและออกแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ Platform

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านผู้สื่อข่าว เขียนข่าว เรียบเรียงข่าว ตั้งแต่ 0 - 5 ปี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีทักษะการเขียนข่าว จับประเด็น เรียบเรียง และเขียน script ข่าวได้
 2. มีทักษะในการสัมภาษณ์ จับประเด็นสนทนา สรุปใจความสำคัญ
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ประเด็นที่โดดเด่น แตกต่าง
 4. มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลข่าวอย่างรอบด้าน
 5. มีทักษะด้านการผลิตข่าว ถ่ายภาพข่าว ตัดต่อได้
 6. สามารถนำเสนองานข่าวผ่านช่องทางสื่อใหม่ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นได้

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความละเอียดรอบคอบ
 2. มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 3. มีความทันสมัย มีความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ
 5. มีความสามารถในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 6. มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ เพื่อให้มีองค์ความรู้ในบริบทของเนื้อข่าวที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th  โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน