ผู้สื่อข่าว – เว็บไซต์/ผู้ประกาศข่าว 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. ทำข่าวกระแส จับประเด็นได้อย่างแหลมคม โดดเด่น และทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงสืบสวน
 2. เขียน script ข่าว การโปรยข่าว เรียบเรียงข่าว เพื่อนำเสนอข่าวในทุกช่องทาง Website / Twitter / Facebook / LINE / App. News Reporter
 3. ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลิตชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตข่าว
 4. ศึกษาข้อมูลในเนื้อหา เพื่อคิดสร้างสรรค์ประเด็นที่น่าสนใจ
 5. ประกาศข่าว รายการข่าว ผ่านช่องทางต่างๆ และช่วงเวลาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นข่าวที่ต้องประกาศในแต่ละช่วง เพื่อให้สามารถประกาศข่าวได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลเพิ่มเติมในการประกาศ
 7. ตรวจบทข่าว เพื่อตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศข่าว และทำการแจ้งแก้ไข เมื่อพบความผิดพลาด
 8. ประกาศข่าว สัมภาษณ์แหล่งข่าว/ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมขณะออกอากาศสด หรือ Live ผ่านช่องทางต่างๆ ทาง Online
 9. ทบทวน ประเมินสรุปผลการประกาศ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการประกาศให้ดีขึ้น

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการอ่านข่าว วิเคราะห์ข่าว รายงานสด ตั้งแต่ 3 - 5 ปี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความสามารถในการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลข่าว
 2. มีทักษะในการสัมภาษณ์ จับประเด็นสนทนา สรุปใจความสำคัญ
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ประเด็นที่โดดเด่น แตกต่าง
 4. มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลข่าวอย่างเจาะลึก รอบด้าน และวิเคราะห์ข่าว
 5. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารด้านการพูด การเขียน และภาษากาย (รายงานสด) ได้อย่างถูกต้อง
 6. มีทักษะด้านการผลิตข่าว ถ่ายภาพข่าว ตัดต่อได้
 7. สามารถนำเสนองานข่าวผ่านช่องทางสื่อใหม่ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
 8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นได้

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความละเอียดรอบคอบ
 2. มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 3. มีความทันสมัย มีความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ
 5. มีความสามารถในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 6. มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ เพื่อให้มีองค์ความรู้ในบริบทของเนื้อข่าวที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th  โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน