ผู้สื่อข่าว 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. ทำข่าวกระแสจับ ประเด็นได้อย่างแหลมคม โดดเด่น และทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงสืบสวน
 2. เขียน script ข่าว การโปรยข่าว และเรียบเรียงข่าว
 3. ศึกษาข้อมูลในเนื้อหาเพื่อคิดสร้างสรรค์ประเด็นที่น่าสนใจ (มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย)
 4. นำเสนอข่าวในทุกช่องทาง Website / Twitter / Facebook / Line / App. News Reporter / Instagram และช่องทางใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น
 5. ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลิตชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตข่าว ส่งรายละเอียดจัดเก็บภาพ และ SCRIPT ข่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อการสืบค้น

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาที่ ส.ส.ท.พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สื่อข่าว 3-5 ปี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีทักษะการเขียนข่าว จับประเด็น เรียบเรียง และเขียน Script ข่าวได้
 2. มีทักษะในการสัมภาษณ์ จับประเด็นสนทนา สรุปใจความสำคัญ
 3. มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลข่าว และวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นข่าวให้โดดเด่นแตกต่าง และรอบด้าน
 4. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (รายงานสด) ได้อย่างถูกต้อง
 5. มีทักษะด้านการผลิตข่าว ถ่ายภาพข่าว ตัดต่อได้
 6. สามารถนำเสนองานข่าวผ่านช่องทางสื่อใหม่ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 7. มีความสามารถคิดสร้างสรรค์ประเด็นที่โดดเด่น แตกต่าง
 8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นได้

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความละเอียดรอบคอบ
 2. มีทักษะการสื่อสารที่ดีในการติดต่อประสานงาน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 3. มีความทันสมัย มีความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ
 5. มีความสามารถในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข่าวให้มีคุณภาพ
 7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ เพื่อให้มีองค์ความรู้ในบริบทของเนื้อหาข่าวที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดประกาศ

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2776
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน