ทนายความชำนาญการ 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

          ปฏิบัติงานในฐานะทนายความและผู้รับมอบอำนาจเพื่อฟ้องและต่อสู้คดีทุกประเภท การวางแผน และแนวทางเพื่อการฟ้องและต่อสู้คดี การว่าความ และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่างๆในทุกชั้นศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้นไปจนกระทั่งถึงศาลสูงสุด แทนและในนามของ ส.ส.ท.ประสานงานกับพนักงานอัยการและหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินคดีให้แก่ ส.ส.ท. การเรียบเรียงทำสรุปข้อเท็จจริง ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำข้อกฎหมายกับผู้บริหารและพนักงานในกรณีมีข้อพิพาทต่างๆ กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงาน สนับสนุนข้อกฎหมายในการทำข่าวและรายการ ศึกษาวิจัยกฎหมาย วิเคราะห์ พิจารณา วินิจฉัย และวิจัยปัญหา ประเด็นทางกฎหมาย/คดีที่มักมีปัญหา เพื่อหาข้อสรุป ตรวจสัญญาทุกสัญญา ดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้ ส.ส.ท. และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้

 1. เป็นทนายความว่าความแก้ต่าง วางแผนและแนวทางการดำเนินคดี ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล การออกหนังสือทวงถาม การจัดทำสัญญา
 2. ประสานงานกับพนักงานอัยการที่รับดำเนินคดีให้แก่ ส.ส.ท.
 3. เรียบเรียงทำสรุปข้อเท็จจริง ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำข้อกฎหมายกับผู้บริหารและพนักงานในกรณีมีข้อพิพาทต่างๆ
 4. สนับสนุนข้อมูลกฎหมายในการผลิตข่าวและรายการ ตลอดจนตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 5. เป็นคณะทำงานร่วมในการดำเนินมาตรการทางวินัยกับพนักงาน
 6. ติดตามความก้าวหน้างานวิชาการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. สนับสนุนข้อกฎหมายในการทำข่าวและรายการ ศึกษาวิจัยกฎหมาย วิเคราะห์ พิจารณา วินิจฉัย และวิจัยปัญหา ประเด็นทางกฎหมาย/คดีที่มักมีปัญหา เพื่อหาข้อสรุป
 8. ดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้ ส.ส.ท.
 9. จัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 10. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์
 2. มีใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความ
 3. ได้รับประกาศนียบัตรจากเนติบัณฑิตยสภา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน

 1. ว่าความและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 8 ปี
 2. มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน หรือองค์กรสื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทัศนคติ และทักษะที่พึงประสงค์

 1. มีความละเอียดรอบคอบ
 2. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์รวมถึงการใช้ตรรกะทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรสื่อสาธารณะ สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการด้านกฎหมายทุกประเภทได้อย่างสอดคล้อง และตรงกับเป้าหมายของหน่วยงาน/องค์กรสื่อสาธารณะ
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาและสื่อสารทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ
 6. เคารพและยึดมั่นต่อหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 7. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ การจัดทำเอกสาร สืบค้น และค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ดี

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับขึ้นด้านบน