นิติกรอาวุโส 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

          รับผิดชอบการจัดทำและการตรวจสอบความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายของสัญญาต่างๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจหรือเป็นตัวแทนของ ส.ส.ท.เพื่อให้คำชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อหน่วยงานต่างๆ ยกร่างคำฟ้อง คำให้การ คำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกา ตลอดจนการรับมอบฉันทะให้ติดต่อประสานงานกับศาลให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆกับพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เป็นกรรมการหรือเลขานุการสนับสนุนการดำเนินมาตรการทางวินัยกับพนักงาน รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้

 1. จัดทำร่างสัญญา ตรวจแก้ไขสัญญาทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ ส.ส.ท.
 2. ยกร่างคำฟ้อง คำให้การที่เกี่ยวข้องกับคดีของ ส.ส.ท.ในทุกชั้นศาล
 3. ประสานงานกับพนักงานอัยการที่รับดำเนินคดีให้แก่ ส.ส.ท.
 4. สรุปเรียบเรียงข้อเท็จจริงข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอผู้บริหาร
 5. จัดทำระเบียบกลาง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของ ส.ส.ท.
 6. สนับสนุนข้อมูลกฎหมายในการผลิตข่าวและรายการ ตลอดจนตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เป็นคณะทำงานร่วมในการดำเนินมาตรการทางวินัยกับพนักงาน
 8. ติดตามความก้าวหน้างานวิชาการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 9. ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำข้อกฎหมายต่างๆกับพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย
 10. สนับสนุนข้อกฎหมายในการทำข่าวและรายการ
 11. ศึกษาวิจัยกฎหมาย วิเคราะห์ พิจารณา วินิจฉัย และวิจัยปัญหา ประเด็นทางกฎหมาย/คดีที่มักมีปัญหา เพื่อหาข้อสรุป
 12. ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ ของ ส.ส.ท.
 13. จัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 14. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์
 2. ได้รับประกาศนียบัตรจากเนติบัณฑิตยสภา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ประสบการณ์การทำงาน

 1. ด้านกฎหมาย คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง หรือคดีอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. ความรู้ความสามารถที่จะทำให้ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ก. มีความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายและสามารถตรวจเอกสารสัญญาภาษาอังกฤษ
  ข. มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน หรือองค์กรสื่อสาธารณะ

ทัศนคติ และทักษะที่พึงประสงค์

 1. มีความละเอียดรอบคอบ
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์รวมถึงการใช้ตรรกะทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3. มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรสื่อสาธารณะ สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการด้านกฎหมายทุกประเภทได้อย่างสอดคล้อง และตรงกับเป้าหมายของหน่วยงาน/องค์กรสื่อสาธารณะ
 4. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาและสื่อสารทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ
 6. เคารพและยึดมั่นต่อหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 7. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ การจัดทำเอกสาร สืบค้น และค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ดี

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน