นิติกร 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

          รับผิดชอบเตรียมการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อการจัดทำสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตต่างๆ ของ ส.ส.ท. การจัดเก็บเอกสารสัญญาและใบอนุญาตต่างๆ การบันทึกข้อมูลและเอกสารต่างๆในระบบบริหารสัญญา การต่ออายุสัญญาและใบอนุญาต เป็นเลขานุการสนับสนุนการดำเนินมาตรการทางวินัยกับพนักงาน รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้

 1. จัดเตรียมเอกสาร การจัดเรียงเอกสารเพื่อให้คู่สัญญาลงนาม
 2. การจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารสัญญา
 3. การต่ออายุใบอนุญาตและสัญญาต่างๆ
 4. การจัดทำร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ต่างๆ
 5. การสนับสนุนค้นคว้าข้อมูลกฎหมายเพื่อการผลิตข่าวและรายการ
 6. เป็นคณะทำงานร่วมในการดำเนินมาตรการทางวินัยกับพนักงาน
 7. ติดตามความก้าวหน้างานวิชาการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านนิติกรรมสัญญาและหรืองานกฎหมายด้านอื่นๆอย่างน้อย 2 ปี
 3. ความรู้ความสามารถที่จะทำให้ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ก. ได้รับประกาศนียบัตรจากเนติบัณฑิตยสภา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
  ข. มีความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายและสามารถตรวจเอกสารสัญญาภาษาอังกฤษ

ทัศนคติ และทักษะที่พึงประสงค์

 1. มีความละเอียดรอบคอบ
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์รวมถึงการใช้ตรรกะทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3. มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรสื่อสาธารณะ สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการด้านกฎหมายทุกประเภทได้อย่างสอดคล้อง และตรงกับเป้าหมายของหน่วยงาน/องค์กรสื่อสาธารณะ
 4. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาและสื่อสารทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ
 6. เคารพและยึดมั่นต่อหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 7. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ การจัดทำเอกสาร สืบค้น และค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ดี

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน