ผู้ชำนาญการพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง
 2. ประเมินผลการควบคุมภายในของ ส.ส.ท. และหน่วยงานย่อยตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
 3. ส่งเสริมความรู้ และให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน ส.ส.ท.
 4. สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของ ส.ส.ท.
 5. ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญที่ค้นพบและอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
 6. ประเมินธรรมาภิบาล และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ส.ส.ท.
 7. การสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ส.ส.ท.
 8. ติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาลองค์การ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชารัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ/รัฐกิจ, บัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงาน 15 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในด้านบริหารความเสี่ยง 5 – 10 ปี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้และเชี่ยวชาญงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการส่งเสริมธรรมาภิบาล
 2. มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน และการนำเสนองาน
 3. มีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดี
 4. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ
 5. มีความรู้และทักษะด้านการจัดทำแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน
 2. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 3. มีความสามารถในการจัดการอบรม ประชุม และวิทยากรถ่ายทอดความรู้

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับขึ้นด้านบน