วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 • ดูแลและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์ปัญหา ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย ได้ทันตามกำหนดเวลา
 • สำรวจข้อมูลระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อออกแบบระบบและปรับปรุงแผนผังให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • วางแผนการทํางานและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์งานระบบไฟฟ้าอาคารและสถานที่ ตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป
 3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้ากำลัง งานไฟฟ้ากำลัง ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้ากำลัง
 4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ในงานวิชาการ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง
 2. มีความรู้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้ากำลัง
 3. มีความรู้และเข้าใจในมาตรฐานทางไฟฟ้า เช่น EIT standard 2001-56, IEC standard, IEEE, NEC250 เป็นต้น
 4. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
 2. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี จิตบริการ
 4. มีความขยันและอดทน รับแรงกดดันได้ดี
 5. มีทักษะ และความสามารถในการแก้ปัญหา

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2219
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน