เจ้าหน้าที่อาวุโสสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. ออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่ทำการของ ส.ส.ท. หรือพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหาร
 2. ประสานกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและสำนักต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่ทำการของ ส.ส.ท. หรือพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ตามแผนงานที่ออกแบบไว้
 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่ทำการของ ส.ส.ท. หรือพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขององค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ สถานที่ สื่อประกอบการเรียนรู้ และการสื่อสารกับประชาชน

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ การตลาด การสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์การทำงานในการจัดกิจกรรม (Event) งานProduction ด้านการผลิตรายการ หรืองานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบกิจกรรมเชิงการตลาดและเชิงวิชาการ
 2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่รองรับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
 3. มีทักษะในการกำกับเวที
 4. มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ
 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. มีทักษะการผลิตสื่อแขนงต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานของสำนักต่างๆ และ Business Workflow ของ ส.ส.ท.
 2. มีไหวพริบและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 3. มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
 4. สามารถบริหารจัดการงานในสภาวะกดดัน และมีการจัดลำดับความสำคัญที่ดี
 5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม (System Thinking)
 6. มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th   

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2776
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับขึ้นด้านบน