หัวหน้างานสร้างสรรค์การผลิตสื่อออนไลน์ (ด้านโปรแกรมมิ่ง, เทคโนโลยี, มัลติมีเดียโปรดักชั่น) 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. วางแผนงาน พัฒนา กำกับดูแล บริหารงานเทคนิค และงานพัฒนาโปรแกรม (โปรแกรมมิ่ง) ด้านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชั่น อินเตอร์เน็ตทีวี และสื่อใหม่อื่นๆ
 2. ควบคุม ดูแลการผลิตงานมัลติมีเดียทุกประเภทบนเว็บไซต์และสื่อใหม่ เช่น คลิปวีดีโอ คลิปเสียง (Multimedia)
 3. ควบคุม ดูแลการผลิตงานสร้างสรรค์ ออกแบบกราฟิกเว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ให้เหมาะสม (Graphic Design)
 4. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน, งบประมาณ, อัตรากำลัง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานด้านเทคนิค และแพลทฟอร์ม
 5. ติดต่อ ประสานงาน กับพาร์ทเนอร์, ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการบริหารโครงการ หรือ สร้างโครงการด้านสื่อออนไลน์, เทคโนโลยี, เว็บไซต์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในสายงานเทคโนโลยี, สื่อออนไลน์รวมอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรม (โปรแกรมมิ่ง), ออกแบบฐานข้อมูล, ดูแลระบบเครือข่าย, เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง, กระบวนการผลิตมัลติมีเดียบนสื่อออนไลน์
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างด้านเทคนิคของเว็บไซต์และสื่อใหม่อื่น ๆ เช่น Mobile Application และเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลอื่นๆ
 3. ใช้เครื่องมือในการพัฒนาและติดตามระบบงานต่าง ๆ ได้ดี รวมถึงสามารถบริหาร, นำเสนอโครงการในด้านเทคนิคได้เป็นอย่างดี

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ แก้ไขปัญหา หรือปรับปรุง กระบวนการทํางาน
 3. มีทักษะในการสื่อสารทั้งคำพูด การเขียน และการนำเสนองาน
 4. สามารถนำทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และวิเคราะห์มาใช้ได้จริง

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2219
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับขึ้นด้านบน