ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และประกาศ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และขยายเวลารับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย สังกัด สำนักบริหาร จำนวน 1 อัตรา นั้น

          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ดังต่อไปนี้

          ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

กลับขึ้นด้านบน