นิติกร 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 • จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 • ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ของ กสทช. รวมถึงการขอ หรือการต่อใบอนุญาตต่างๆ ของ กสทช.
 • ให้ความเห็น / คำปรึกษา / คำแนะนำ ต่อข้อหารือต่างๆ ในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายปกครอง เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา กฎหมาย นิติศาสตร์ หรือสาขาที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านนิติกรรมสัญญา และ/หรือ งานด้านกฎหมายอื่นๆ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 3. หากมีผลสอบ TOEIC ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ในหลักการกฎหมายนิติกรรมสัญญา กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นอย่างดี
 2. มีความรู้และทักษะในการร่างนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
 3. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับดี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
 2. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานดี
 3. มีทักษะการเจรจาต่อรองสัญญา

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 16 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2219
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน