ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

  1. บริหารจัดการงานในฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและเป้าหมายของสำนักและองค์การ 

 • จัดระบบงาน วางแผนงานด้านการเงินและงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามแผนการเงินของ ส.ส.ท. รวมถึงวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
 • บริหารผลงานของบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานได้คุณภาพตามที่กำหนด รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาความสามารถและเสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย กำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหารวมถึงพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่าย

  2. งานบริหารและจัดทำงบประมาณ 

 • จัดทำแผนพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณ
 • จัดทำแผนงบประมาณประจำปีและทบทวนงบประมาณกลางปี
 • จัดทำกรอบภาพรวมเงินงบประมาณประจำปี และสัดส่วนงบลงทุนเพื่อการพัฒนาองค์การตามหลักการจัดทำงบประมาณ
 • ประสานงานการวางแผนงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์การ
 • เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณขององค์การต่อผู้บริหาร
 • วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ
 • วิเคราะห์สัดส่วนเงินงบโครงการภายใต้แผนงบประมาณประจำปีกรอบภาพรวมเงินงบประมาณ สัดส่วนงบลงทุน ให้เป็นไปตามหลักการจัดทำงบประมาณ และสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์โครงการ และยุทธศาสตร์องค์การ

  3. ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณประจำเดือน และประจำปี 

 • บริหารงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณบริหารและประสานการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำนัก และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานสรุปการใช้งบประมาณทั้งในด้านการดำเนินงาน การลงทุน และโครงการต่างๆ ประจำเดือน ประจำปี

  4. งานบริหารระบบการเงิน

 • บริหารระบบการจัดเก็บรายรับต่างๆ ของ ส.ส.ท.
 • ตรวจสอบและจัดเก็บรายงานเงินบำรุง ส.ส.ท. จากกรมบัญชีกลาง
 • วางระบบการรับวางบิล-ระบบการจ่ายเงินทั้งใน และต่างประเทศ บริหารระบบการจ่ายเช็ค/เงินสด
 • ดูแลรายได้องค์การ ควบคุมตรวจสอบการจ่ายเงิน การทำบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำรายงานสรุปกระแสเงินสดเข้า-ออกขององค์การเพื่อการบริหารการเงิน
 • ดูแล Cash flow ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อสร้างเครือข่ายทางการเงิน การธนาคาร

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือ สาขาอื่นที่ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในงานการเงิน หรืองบประมาณ ไม่น้อยกว่า 15 ปี
 3. มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหาร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย/เทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ตำแหน่ง หัวหน้างาน/เทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินองค์การ หรืองบประมาณ
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ เพื่อจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร
 3. มีทักษะในการวางแผนงบประมาณ การทำประมาณการ การบริหารจัดการและกำกับดูแลการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ในระดับดีมาก
 6. มีทักษะในการบริหารจัดการ และบริหารแผนงาน
 7. มีทักษะในการบริหารคน การให้คำปรึกษา และสอนงาน
 8. มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีวินัย รักษาข้อตกลง และเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
 2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความอดทนสูง เปิดกว้าง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 3. ทำงานเชิงรุก กระตือรือร้น และมุ่งเน้นเป้าหมายผลลัพธ์
 4. มีจิตสำนึกสาธารณะ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 8 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2219
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน