ผู้ชำนาญการ / ผู้ชำนาญการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. จัดทำแผนประเมินความเสี่ยง และแผนควบคุมความเสี่ยง ร่วมกับคณะผู้ประสานงานบริหารความเสี่ยง
 2. กำหนดแนวทาง วิธีการติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การ
 3. การประเมินผลการควบคุมภายในของ ส.ส.ท. และหน่วยงานย่อยตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
 4. การส่งเสริมความรู้ และให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน ส.ส.ท.
 5. การสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของ ส.ส.ท.
 6. การติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
 7. จัดทำแผนการประเมินธรรมาภิบาล และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ส.ส.ท.
 8. การสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ส.ส.ท.
 9. การติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาลองค์การ
 10. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในงานบริหารความเสี่ยง / งานธรรมาภิบาล ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้และเชี่ยวชาญงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการส่งเสริมธรรมาภิบาล
 2. มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ
 3. มีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดี
 4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน และการนำเสนองาน
 5. มีความรู้และทักษะด้านการจัดทำแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ การจัดการทีมงาน และการตัดสินใจ
 2. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน
 4. ความสามารถในการจัดการอบรม ประชุม และวิทยากรถ่ายทอดความรู้
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
 6. มีจิตสาธารณะและยินดีให้ความร่วมมือกับผู้ร่วมงานและองค์การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2219  
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน