ผู้สื่อข่าว กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. ทำข่าวกระแส จับประเด็นได้อย่างแหลมคม โดดเด่น
 2. ทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน
 3. เขียนสคริปต์ข่าว การโปรยข่าว และเรียบเรียงข่าว
 4. ศึกษาข้อมูลเนื้อหา เพื่อคิดสร้างสรรค์ประเด็นที่น่าสนใจ มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย
 5. นำเสนอข่าวทุกช่องทาง เช่น Website, Applications ; Twitter, Facebook, Line, News Reporter, Instagram หรือช่องทางอื่นๆ
 6. ติดตาม ควบคุม และดูแลการผลิตชิ้นงานข่าว ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิต ส่งรายละเอียดจัดเก็บภาพและสคริปต์ข่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อการสืบค้น

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านสื่อสารมวลชน ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่ ส.ส.ท.พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้สื่อข่าว 2 - 6 ปี
 3. หากมีประสบการ์การทำงานข่าวผ่านช่องทางสื่อใหม่ หรือสื่อสังคมออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. สามารถจับประเด็นข่าวได้ดี
 2. เรียบเรียง เขียน Script ข่าวได้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ
 3. สามารถนำเสนองานข่าวผ่านช่องทางสื่อใหม่ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตข่าว สามารถถ่ายภาพ และตัดต่องานเบื้องต้นได้
 5. มีความทันสมัย มีความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. มีทักษะการใช้ภาษาไทย ในการผลิตและเขียนข่าว ได้อย่างถูกต้อง
 7. ใช้ภาษาอังกฤษ และหรือภาษาอื่นๆในการสื่อสารระดับเบื้องต้นได้
 8. มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตข่าวให้น่าสนใจ
 9. กระตือรือล้นในการทำงาน มีความพร้อมทำข่าวทุกสถานการณ์

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 2. มีวินัย ขยัน อดทน และรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
 3. มีความละเอียดรอบคอบ ในการทำงาน
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี ในการติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2776
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน