เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

  1. ตัดต่อรายการ ต่างๆ และสกู๊ปรายการให้มีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของรายการที่กำหนดไว้

 • Digitize ภาพจากม้วนเทปที่ถ่ายทำ ลงไว้ในเครื่องตัดต่อ
 • เรียงลำดับภาพและเสียงตาม script ของงาน
 • คิด–สร้างสรรค์ภาพต่างๆที่จะตัดต่อให้น่าสนใจและตรง concept รายการ
 • ทำ Effect ภาพและเสียง ตามที่โปรดิวเซอร์หรือครีเอทีฟต้องการ (สร้างสรรค์เนื้องาน)
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการตัดต่อตามที่เจ้าของงานต้องการ
 • ตรวจทานเนื้องานครั้งสุดท้าย เอาเนื้องานที่ตัดต่อเสร็จ ลงเทปเพื่อส่งออกอากาศ
 • รักษามาตรฐานคุณภาพของงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
 • ศึกษา หาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

  2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย / สำนักฯ / และองค์การฯ

 • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ฝ่าย / สำนัก / และองค์การฯ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. ศึกษา และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งด้านการตัดต่อ และการผลิต รายการเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 4 ปี ด้านการตัดต่อรายการ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ทักษะการใช้เครื่องมือและโปรแกรมการตัดต่อด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ทักษะการใช้เครื่องบันทึกเทป
 3. มีทักษะและความรู้ทางด้านการลำดับภาพ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการผลิตรายการ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบงานด้านการตัดต่อ
 2. สามารถแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการงานเร่งด่วนได้
 3. มีความรู้พื้นฐานด้านการผลิตรายการทางโทรทัศน์
 4. มีความยืดหยุ่น การทำงานเป็นทีม และความสามารถในการทำงานเชิงรุก

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2786
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน