เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ 18 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิศวกรรม

ภาคกลาง

 • จังหวัดกรุงเทพฯ    2 อัตรา

ภาคตะวันออก

 • จังหวัดสระแก้ว      2 อัตรา

ภาคเหนือ

 • จังหวัดเชียงใหม่    1 อัตรา 
 • จังหวัดแพร่           2 อัตรา
 • จังหวัดสุโขทัย       2 อัตรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • จังหวัดขอนแก่น     2 อัตรา
 • จังหวัดสุรินทร์        2 อัตรา
 • จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา

ภาคใต้

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
 • จังหวัดชุมพร          2 อัตรา
 • จังหวัดสงขลา        1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. ปฏิบัติงาน Preventive, Corrective และ Adaptive Maintenance อุปกรณ์ที่ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (Network Provider) และอุปกรณ์ที่ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Provider) ทั้งระบบ Analog และ Digital ในสถานีลูกข่ายของศูนย์วิศวกรรมภาค, ระบบ Monitoring, ระบบเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ส่วนควบ และระบบห้องส่งโทรทัศน์
 2. ปฏิบัติงานด้านเทคนิคในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอน ตลอดจนแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 3. ตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในพื้นที่เขตบริการของสถานีลูกข่ายที่รับผิดชอบ
 4. ช่วยร่วมวางแผนการออกแบบสำรวจ ติดตั้งสถานีเสริม และสถานี PI สำหับโครงการดิจิตอลทีวีออกอากาศ ที่กำหนดระยะเวลา 4 ปี (2556 – 2560)
 5. ร่วมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง รวมทั้งมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม
 6. บริหาร Inventory และจัดทำแผนสำรองอะไหล่ และอุปกรณ์ทดแทน เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง
 7. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของฝ่าย/ สำนัก/ องค์กร/ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาการเพิ่มคุณค่าในการให้บริการ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปวส., ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านไฟฟ้ากำลัง, ซ่อมบำรุงไฟฟ้า, โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 0 – 3 ปี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้ Software สำเร็จรูปแบบประยุกต์
 2. มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้ากำลัง
 3. มีความรู้ทางด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, เตรื่องปรับอากาศ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์
 4. มีความรู้ด้านสารสนเทศ ด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์
 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และมีจิตใจบริการ
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความใฝ่รู้ทันต่อเหตุการณ์
 2. มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าขององค์การ
 3. มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในงาน
 4. มีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


• สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 5 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 4152
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับขึ้นด้านบน