ขยายเวลารับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการอาวุโสด้านงานแผนพัฒนาองค์การ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจการของ ส.ส.ท พร้อมรายงานผลและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิต เผยแพร่รายการ และการบริหารจัดการองค์การ
 2. พัฒนาแนวคิดและสร้างนวัตกรรมในการทำงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมเสนอต้นแบบ หรือ Prototype ที่นำไปสู่นวัตกรรมการทำงานแบบใหม่
 3. ติดตาม ประสาน สนับสนุนงานของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดความพึงพอใจ
 4. สนับสนุน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 15 ปี และเป็นประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ การวิจัย หรือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และมีประสบการณ์การจัดทำรายงานข้อเสนอทางวิชาการด้านสื่อ เศรษฐศาสตร์ สังคม การเมือง หรือการตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี
 3. มีประสบการณ์ด้านการริเริ่มหรือเริ่มพัฒนาโครงการใหม่ๆ ขององค์กร
 4. มีประสบการณ์การจัดทำฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Social Media ในการสื่อสาร (หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ TV Digital กฏระเบียบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์)

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ในเรื่องงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานทางวิชาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 2. มีความรู้เรื่องสื่อสารมวลชน อุตสาหกรรมสื่อ การตลาด และบริบททางเศรษฐศาสตร์ สังคม การเมือง
 3. มีความรู้เรื่องกฏระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นเป้าหมายและผลลัพธ์
 3. ทำงานเป็นทีม

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th  

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 4151
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับขึ้นด้านบน