ขยายเวลารับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง หัวหน้างานสร้างสรรค์การผลิตสื่อออนไลน์ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. วางแผนงาน พัฒนา กำกับดูแล และบริหารงานเทคนิคด้านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่น อินเตอร์เน็ตทีวี และสื่อใหม่อื่นๆ (Programming)
 2. ควบคุม ดูแลการผลิตงานมัลติมีเดียทุกประเภทบนเว็บไซต์ และสื่อใหม่ เช่น คลิปวีดีโอ คลิปเสียง (Multimedia)
 3. ควบคุม ดูแลการผลิตงานสร้างสรรค์ ออกแบบกราฟิกเว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ให้เหมาะสม (Graphic Design)
 4. ดูแลประสานงานด้านเทคนิคในการถ่ายทอดเว็บทีวี หรืออินเตอร์เน็ตทีวี (WebTV)
 5. กำหนดแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ อัตรากำลัง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานด้านเทคนิค, Platform
 6. สรุปผลงาน สถิติ ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลเชิงเทคนิคอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนางาน

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในสายงานเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารโครงการ หรือสร้างโครงการด้านสื่อออนไลน์ เทคโนโลยี เว็บไซต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ในงานด้านสถานีโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์)

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรม ออกแบบฐานข้อมูล ดูแลระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง กระบวนการผลิตมัลติมีเดียบนสื่อออนไลน์
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างด้านเทคนิคของเว็บไซต์ และสื่อใหม่อื่นๆ เช่น Mobile Application และเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลอื่นๆ
 3. สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนา และติดตามระบบงานต่างๆ ได้ดี รวมถึงสามารถบริหาร นำเสนอโครงการในด้านเทคนิคได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ แก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนองาน
 2. สามารถนำทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และวิเคราะห์มาใช้จริง
 3. มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 4. มีความหยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม การอุทิศตน และความสามารถในการทำงานเชิงรุก
 5. มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2204
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับขึ้นด้านบน