ผู้ชำนาญการอาวุโสด้านแผนบริหารกิจการ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

  1.การจัดทำแผนบริหารกิจการ แผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

 • จัดทำแผนบริหารกิจการ และสนับสนุนการจัดทำแผนอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายขององค์การ
 • ประสาน และกำกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณประจำปีของสำนักให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การและแผนบริหารกิจการ
 • จัดทำตัวชี้วัดผลสำเร็จขององค์การและสำนัก

  2.ติดตามประเมินผลงานทั้งระดับองค์การ และสำนัก 

 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนทั้งระดับองค์การและสำนัก
 • รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการนโยบายทุกไตรมาส
 • จัดทำรายงานผลประจำปี ของ ส.ส.ท.
 • จัดทำข้อมูลเพื่อการรายงานผลประจำปีต่อรัฐสภา

  3.ประสานและสนับสนุนงานตามนโยบาย

 • สนับสนุนแผนงานโครงการใหม่ๆ ขององค์การ การจัดและปรับโครงสร้างองค์การ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 15 ปี และเป็นประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบาย การจัดทำแผนองค์กร แผนงบประมาณ ตัวชี้วัด ประสานการจัดทำแผน หรือจัดทำแผนงานโครงการไม่น้อยกว่า 10 ปี
 3. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือทีวีดิจิตอล กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความเชี่ยวชาญด้านแผนงานเชิงกลยุทธ์
 2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์
 3. มีความรู้เรื่องการจัดทำตัวชี้วัดผลสำเร็จ และติดตามประเมินผล
 4. มีทักษะในการสรุปความและเขียนรายงาน
 5. มีทักษะการนำเสนอและสื่อสาร
 6. มีทักษะการให้คำปรึกษา
 7. มีทักษะในการวางแผนงานและบริหารจัดการงาน

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีจิตสำนึกสาธารณะ และต้องการทำงานเพื่อสังคม
 2. ยึดมั่นจริยธรรมและคุณธรรม
 3. มีความละเอียดรอบคอบ
 4. มีความอดทนและมีวินัย
 5. ทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ดี
 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th  

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 มกราคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2776
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน