ขยายเวลารับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

  1.งานบริหารและจัดการฝึกอบรมพนักงาน

 • จัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง
 • สำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดหลักสูตรโครงการพัฒนา และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
 • วางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และผลักดันให้มีการทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักและแผนพัฒนารายบุคคล
 • กำกับ ดูแล บริหารงาน และบริหารทีมงานให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด รวมถึงประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
 • รับฟังและรวบรวมข้อมูลเสนอแนะการพัฒนาบุคลากร สรุปรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • กำกับดูแลงานด้านการปฐมนิเทศ และ On the Job Training ของพนักงานใหม่
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ HRIS เรื่อง การพัฒนาบุคลากร
 • สอนงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน และประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชา

  2.งานพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง และเตรียมพร้อมการสืบทอดตำแหน่งที่สูงขึ้น/สืบทอดตำแหน่ง

 • จัดทำแผนพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง และผู้ที่เตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น/สืบทอดตำแหน่ง

  3.งานพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 

 • ร่วมงานวางแผนพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ
 • สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การความค่านิยม SPIRIT
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกลไกต่างๆ ที่จะทำให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หรือสาขาสังคมศาสตร์ หรือจิตวิทยา หรือศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่ ส.ส.ท.พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีทักษะการวางแผนพัฒนาพนักงานประจำปี การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
 2. มีทักษะการสรุปประเด็น รวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา
 3. มีทักษะการบริหารงานในกระบวนการการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และสามารถใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 4. มีความสามารถเป็นวิทยากร สื่อสาร โน้มน้าวได้ดี
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. ทำงานเชิงรุก กระตือรือร้น และมุ่งเน้นเป้าหมาย
 2. มีจิตใจบริการ และจิตสาธารณะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
 3. มีวุฒิภาวะ อดทนสูง รับฟังความคิดเห็น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 4. มีวินัย รักษาข้อตกลง และเป็นแบบอย่างที่ดี

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 มกราคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2776
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับขึ้นด้านบน